WAT GELOVEN WIJ

doopvont in hervormde kerk rumpt
WAT GELOVEN WIJ

De Hervormde gemeente Rumpt maakt deel uit van de Hervormde Kerk binnen de Protestantse Kerken Nederland(PKN). Zij staat in de eeuwenlange traditie van de algemene christelijke kerk, die belijdt dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Wij willen als gemeente leven in navolging van Jezus Christus door getuige te zijn van Gods liefde voor de wereld en door te leven met open ogen, oren en hart voor de nood van medemensen. Wij willen een open en opbouwende gemeente zijn. Een gemeente waar onderlinge verbondenheid, omzien naar elkaar en respect belangrijk zijn. Een gemeente ook waarin een ieder kan groeien in zijn of haar geloof, en kan leren over de bijbel en het geloof in Jezus Christus.

Wat wij geloven laat zich beknopt als volgt verwoorden:

  • Wij geloven in God de schepper, Die aan het begin staat van al het leven, dus ook aan het begin van ons leven. Op grond daarvan belijden wij dat ieder mens waardevol is en uniek.
  • Wij geloven in Jezus Christus, de zoon van God, in wie God zichzelf aan ons en aan onze wereld heeft kenbaar gemaakt als een liefdevolle Vader.
  • Wij geloven dat God, in en door Jezus, de van Hem vervreemde schepping heeft opgezocht om het contact met ons te herstellen.
  • Wij geloven dat Jezus leven en lijdensweg, zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood de basis vormt voor de verzoening tussen God de Vader en tussen mensen onderling.
  • Wij geloven dat Jezus Christus de Heer is en dat wij geroepen zijn Hem na te volgen in het leven van alledag.
  • Wij geloven dat deze navolging met name vorm mag krijgen in onze omgang met alle mensen en willen dit zichtbaar maken door hen op te zoeken in hun leefomstandigheden en door een gastvrije gemeente te zijn.
  • Wij geloven dat God ons inspireert, doordat Hij ons Zijn Geest schenkt. De Geest die ons inspireert om Jezus Christus te volgen en Die ons kracht geeft om handen en voeten en stem te geven aan Zijn liefde voor de wereld.
De zondagse kerkdienst is het fundament van het gemeenteleven. Het hart van de samenkomsten van de gemeente wordt gevormd door de Bijbellezing en de preek waarbij gezang en gebed als het ware de bloedsomloop vormen en de geloofsbelijdenis onze ruggengraat. Het geheel van wat er gebeurt tijdens een kerkdienst noemen we ‘Liturgie’: het dienen van God. Elke zondag wordt een kerkdienst gehouden. Dit is de ontmoetingsplaats voor de gemeente, een oefenplaats voor het omzien naar elkaar. We willen de kerkdienst zo houden dat het een gebeurtenis is die alle leeftijden aanspreekt. Daarom is het nodig dat de dienst als geheel en in alle onderdelen zowel herkenbaar als begrijpelijk is voor jong en oud.

Naast de zondagse kerkdienst zijn er ook kerkdiensten op de christelijke feestdagen: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, daarnaast is er een kerkdienst op bid- en dankdag en op oudejaarsavond in de avonduren om 19.30 uur. Op nieuwjaarsdag is er een kerkdienst in de ochtend. Naast deze diensten zijn er nog twee bijzondere samenkomsten: de ‘tentviering’ aan het begin van de Rumptse feestweek en een kerstavonddienst. Beiden organiseren we samen met de parochie en deze zijn (nog) nadrukkelijk(er) voor het hele dorp. De kerkdiensten beginnen in de maanden oktober tot en met mei om 10.00 uur en in de maanden juni tot en met september om 09.30 uur. Op biddag, dankdag, Goede Vrijdag en Oudejaarsavond beginnen de kerkdiensten om 19.30 uur.

 

terug