DE DOOP DE DOOP

De heilige doop is een teken van Gods genadeverbond en het behoren bij de gemeente. Voorafgaand aan de doop spreekt de kerkenraad met hen die zich willen laten dopen of met de ouders die hun kind ten doop willen houden. In dat doopgesprek wordt gesproken over het verlangen naar de doop als over de betekenis en de waarde van de doop. Volwassenen worden gedoopt na het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente.

 
HET HEILIG AVONDMAAL HET HEILIG AVONDMAAL

Vijf maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal, waarvan een keer in de dienst op Witte Donderdag. Tijdens de avondsmaalsviering gedenken wij wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan en wat Hij voor ons betekent. Het is ook een uiting van onze verwachting dat Hij terug komt. Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden.

 
HUWELIJKSDIENST HUWELIJKSDIENST

Een man en een vrouw die een kerkelijke inzegening van hun huwelijk wensen, nemen van tevoren contact op met de predikant, die na overleg met de kerkenraad toezegt de dienst te zullen leiden. In de regel is er een aantal gesprekken met de predikant waarin de Bijbelse betekenis van het huwelijk en de voorbereiding van de trouwdienst aan de orde komt. De dienst vindt plaats onder verantwoording van de kerkenraad. Er zijn dan ook twee ambtsdragers aanwezig; een ouderling die de huwelijksbijbel namens de kerkenraad aanbiedt en een diaken die zorgt draag voor de collecte.

 
ROUWDIENST ROUWDIENST

De predikant zal, wanneer daartoe een verzoek komt, in overleg met de familie afspraken maken voor de uitvoering van de begrafenisplechtigheid. Daarbij wordt zover mogelijk rekening gehouden met de wensen van de overledene en de directe familie. De vormgeving van de rouwdienst is afgeleid van de eredienst.