Beleidsplan Beleidsplan

INHOUDSOPGAVE

 • Hoofdzaak
 • Identiteit
 • Eredienst
 • Bijzondere diensten en de sacramenten
 • Diaconaat
 • Pastoraat
 • Apostolaat
 • Vorming en Toerusting
 • Jeugdwerk
 • Kerkenraad
 • Predikantsplaats
 • Kerkvoogdij  
 • Overige activiteiten   
HOOFDZAAK

Naar de orde van de kerk willen wij een beleidsplan opzetten waarin we tot uitdrukking brengen waardoor wij geroepen worden, wat ons samenbindt en in beweging houdt, namelijk onze Here Jezus Christus, die door zijn Woord en Heilige Geest ons leidt.
Naar zijn opdracht wordt het Woord van God verkondigd en het sacrament van de Heilige Doop bediend en het Heilig Avondmaal gevierd. Zo wordt de gemeenschap van de heiligen in Hem beoefend met in het bijzonder het in het openbaar aanroepen van zijn Naam. Dit alles op grond van wat aan ons bekend gemaakt wordt in Handelingen 2:42: ‘en zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden’.
Het beleidsplan wil ertoe bijdragen dat de Hervormde Gemeente Rumpt mag groeien in geloof, gemeenschap en getal en dat de gemeente een gastvrije gemeente zal zijn. Waarin mensen van buiten de gemeente zich welkom weten en zich ook kunnen herkennen in het gemeenteleven.


IDENTITEIT
 
De identiteit van de gemeente wordt bepaald door Jezus Christus. Hij is het Hoofd van de gemeente. Hij is het, die Zijn gemeente heeft samengeroepen uit deze wereld tot volk, waarin Hij wil wonen door Zijn Woord en Geest. Hij houdt Zijn gemeente in stand.De gemeente van Jezus Christus mag dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God door tekenen op te richten van dit Rijk in deze wereld en door het verkondigen van het Evangelie met woord en daad totdat Hij wederkomt.De Hervormde Gemeente Rumpt is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente laat zich in al haar doen en laten leiden door de Bijbel in gemeenschap en verbondenheid met de belijdenis van de Kerk. Kort en bondig kunnen we dat als volgt samenvatten:
 • De Bijbel heeft het eerste en het laatste woord, niet de traditie of de ervaring.
 • Het hart van de prediking is de verkondiging van Christus, want er is geen andere Naam tot redding gegeven.
 • Alleen door het geloof mogen we delen in het heil van Jezus Christus.
 • Het is Gods verkiezende genade, dat wij mogen delen in het heil van Jezus Christus.
 
Vanuit deze visie mogen we staan in deze wereld, die in alle gebrokenheid toch Gods wereld is en mogen we in alle sectoren van het leven Zijn eer en glorie zoeken. De gemeente bestaat uit geroepen heiligen en is geroepen tot onderlinge gemeenschap. Waar die onderlinge gemeenschap is, zal er ook aantrekkingskracht naar buiten vanuit gaan.
Hierboven is vooral beschreven hoe de gemeente op bijbelse gronden gemeente dient te zijn. In de praktijk van het leven, in het midden van de drukte, de spanning en het geweld van de wereld en alle machten die in deze wereld regeren is dat lang niet altijd zoals het idealitair zou moeten zijn. Vanwege de moderne wereld, met haar denkbeelden en normen die soms haaks staan op wat de Bijbel ons leert, liggen er kloven tussen het leven van de gemeente en die wereld.

EREDIENST
 
Hoofddoelstelling - De eredienst is het kloppend hart van het gemeenteleven. Hier wordt het heil van Godswege verkondigd en gevierd en hier komt de gemeente samen om de onderlinge gemeenschap te beleven. Dit is ook de volgorde die bepalend is voor alles wat er geschiedt in de eredienst: het is in de eerste plaats God die tot ons komt door middel van Zijn Woord en daarop mogen wij antwoord geven. Het hart van de samenkomsten van de gemeente wordt gevormd door de schriftlezing en de prediking. Het geheel van wat er gebeurt tijdens een kerkdienst noemen we ‘Liturgie’: het dienen van de Here. Eenmaal per zondag wordt een eredienst gehouden, het is ook een ontmoetingsplaats voor de gemeente, een oefenplaats voor het omzien naar elkaar. We willen de eredienst zo houden dat het een gebeurtenis mag zijn die alle leeftijden aanspreekt, zodat een ieder kan groeien in zijn of haar geloof. Daartoe is het nodig dat de dienst als geheel en in alle onderdelen zowel herkenbaar als ook verstaanbaar is voor jong en oud.
 
Reguliere diensten - In principe is er elke zondag een eredienst en daarnaast tevens op alle christelijke feestdagen en herdenkingsdagen zoals Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren worden erediensten gehouden. Daarnaast is er een avonddienst op bid- en dankdag en op oudejaarsavond. Op nieuwjaarsdag is er een ochtenddienst.
 
Bijzondere diensten - Op alle christelijke feestdagen en herdenkingsdagen zoals Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren worden erediensten gehouden. Daarnaast is er ook een avond eredienst op biddag en dankdag en een ochtenddienst op nieuwjaarsdag.
 
De orde van dienst:
 • Aanvang - De diensten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De ouderling van dienst heet de gemeente voor de dienst welkom. Hij/zij stelt de (gast)voorganger en de organist voor, doet de afkondigingen en geeft vervolgens het aanvangslied op. Nadat het aanvangslied staande gezongen is, geeft de ouderling van dienst de voorganger de ambtelijke handdruk en begeleidt de voorganger naar de kansel. De voorganger geeft de gemeente een moment van stil gebed.
 • Votum en groet - Het votum is een proclamatie, dat God ons hulp schenkt. In de groet komt de Drie-enige God ons tegemoet met Zijn vredegroet.
 • Wetslezing en geloofsbelijdenis - In de diensten wordt afwisselend een leefregel gelezen of de geloofsbelijdenis uitgesproken of gezongen. De leefregel wordt ook afgewisseld: soms worden de Tien Woorden of de Tien Geboden uit Exodus 20 of Deuteronomium 5 gelezen, soms wordt een nieuwtestamentische leefregel gelezen uit Romeinen 13 of Efeze 5. De wetslezing wordt in het midden van de gemeente gelezen om ons een spiegel voor te houden, om zo te laten zien wie wij werkelijk zijn voor God. Diezelfde wetslezing wordt ons ook gelezen als leefregel der dankbaarheid: juist omdat de genade ons is aangezegd, wordt ons voorgehouden hoe wij ons leven in dankbaarheid mogen leven voor God. De wetslezing kan worden gevolgd door een schuldbelijdenis met woorden of met een lied.
 • Schriftlezing en prediking - In onze kerkdiensten staat de Bijbel centraal. In het bijzonder krijgt het spreken van God gestalte in de schriftlezingen en in de prediking. Goed beschouwd is de schriftlezing het hoofdmoment van de eredienst: God spreekt daarin tot Zijn gemeente. Voor de schriftlezing maken we zowel gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling als van de Herziene Statenvertaling. In de prediking gaat het om het verkondigen van de Naam van Jezus Christus als Redder der Wereld. 
 • De gebeden – Voorafgaand aan de schriftlezing en het vertrek van de kinderen naar de kindernevendienst wordt er gebeden om de verlichting met de Heilige Geest. Hiermee belijden de voorganger en de gemeente afhankelijk te zijn van de Heilige Geest. Na de verkondiging wordt een dankgebed uitgesproken voor de verkondiging van de genade, voor de geschonken liefde van God in en door mensen, voor genezing, voor geboorte, voor huwelijkssluitingen of huwelijksjubilea en wordt er voorbede gedaan voor mensen in verdriet en moeite en voor de wereld in nood. Er is gelegenheid om voorbede te vragen door de gemeenteleden door een opgave te schrijven en deze neer te leggen bij de tafel bij de ingang. Deze zal aan de voorganger tijdens de collecte worden voorgelegd.
 • Dienst der gaven - Tijdens de eredienst mogen we onze gaven geven als onze dienst aan God en aan onze naaste. Dit is een collecte bestemd voor de diaconie en voor de kerkvoogdij. Daarnaast wordt er een uitgangscollecte gehouden die bestemd is voor onderhoud aan de gebouwen en het orgel.
 • Kindernevendiensten - Tijdens de diensten zal er kindernevendienst worden gehouden. De kinderen gaan dan voor de prediking naar een eigen ruimte. Daar zal voor hen in een aangepaste vorm een Bijbelvertelling en uitwerking plaatsvinden. Na de prediking zullen de kinderen weer terugkomen in de kerk om de eredienst gezamenlijk af te sluiten.
 • Het Lied - De gemeentezang is een wezenlijk onderdeel van de eredienst en vraagt daarom bijzondere zorg en aandacht. Voor de gemeentezang wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van het Liedboek voor de Kerken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Hervormde Bundel van 1938 en de Evangelische Liedbundel.
 • Ontmoetingen na of voor de Eredienst - Ter bevordering van de onderlinge gemeenschap zijn er regelmatig ingeroosterde samenkomsten om na de eredienst onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten. Het is belangrijk dat we ook op zulke momenten oog hebben voor elkaar. Voor nieuwe gemeenteleden is het een gelegenheid kennis te maken met anderen. 
BIJZONDERE DIENSTEN EN DE SACRAMENTEN
 
Doopdienst - De Heilige Doop wordt gezien als teken van Gods genadeverbond en het behoren bij de gemeente. Voorafgaand aan die dienst vindt er een doopgesprek plaats waarin wordt ingegaan op de motivatie van het verlangen om het kind ten doop te houden en komt de waarde van de doop aan de orde. Voor hen die niet als kind gedoopt zijn, is er de mogelijkheid als volwassene gedoopt te worden, nadat in het midden van de gemeente de openbare geloofsbelijdenis heeft plaatsgevonden.
Viering van het Heilig Avondmaal - Het Heilig Avondmaal welke door onze Heer Jezus Christus gegeven is als teken van Gods heil wordt vijf maal per jaar gevierd. Daarvan een keer in de dienst op Goede Vrijdag. Het Heilig Avondmaal staat open voor de belijdende leden.
Huwelijksdienst - Een man en een vrouw die een kerkelijke inzegening van hun huwelijk wensen, nemen van tevoren contact op met de predikant, die na overleg met de kerkenraad toezegt de huwelijksdienst te zullen leiden. In de regel zijn er een aantal gesprekken met de predikant waarin de Bijbelse betekenis van het huwelijk en de voorbereiding van de trouwdienst aan de orde komt. Bij de voorbereiding wordt ook het huwelijksformulier besproken dat in de dienst wordt gebruikt. De keuze van het huwelijksformulier wordt in samenspraak gekozen met de predikant.
De dienst vindt plaats onder verantwoording van de kerkenraad. Er zijn dan ook twee ambtsdragers aanwezig; een ouderling die de huwelijksbijbel namens de kerkenraad aanbiedt en een diaken die zorg draagt voor de collecte. Het bruidspaar draagt een suggestie aan voor de besteding van de collecte. Daarmee wordt bewust iets van de verantwoordelijkheid van het echtpaar voor de breedte van de samenleving gestalte gegeven in de huwelijksdienst.
De kerkenraad hecht in zijn algemeenheid meer waarde aan de huwelijksverbintenis dan aan een geregistreerd partnerschap of het samenwonen. Als er een aanvraag voor een huwelijksinzegening komt van een paar dat reeds met elkaar samenwoont, wordt dit niet geweigerd.
Het kan voorkomen dat hervormde leden een partner krijgen met een andere levensovertuiging. Dit hoeft geen belemmering voor de inzegening van een huwelijk. Wel wordt in het huwelijksgesprek benadrukt dat het belangrijk is dat man en vrouw samen kiezen voor één kerk. De kerkenraad verleent geen medewerking aan oecumenische diensten, gezien de grote leerverschillen die er zijn aangaande het huwelijk en avondmaal, cq eucharistie.
In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden gezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.
 
Rouwdienst - Wanneer de dood van zich doet spreken, belijdt de kerk haar geloof in de Opgestane. In die hoop is de christelijke gemeente aanwezig in dagen van rouw. De predikant zal, wanneer daartoe een verzoek komt, in overleg met de familie afspraken maken voor de uitvoering van de begrafenisplechtigheid. Daarbij wordt zover mogelijk rekening gehouden met de wensen van de overledene en de directe familie. De vormgeving van de rouwdienst is afgeleid van de eredienst.
Op grond van bijbelse motieven is de kerkenraad voorstander van begraven en acht zij crematie in strijd met de christelijke hoop op de verrijzenis, zodoende stelt de kerkenraad zich terughoudend op ten aanzien van crematies. Toch zal in de pastorale betrokkenheid er een openheid zijn voor hen die kiezen voor crematie.

DIACONAAT
 
Bij diaconaat denken we allereerst aan onze Here Jezus Christus, die heel zijn leven diende als de grote Diaken en ons aller voorbeeld is, zo mogen wij Hem als gelovigen volgen in het dienen van God onze Vader en in het dienen van elkaar, een ieder naar de genadegave die hij of zij ontvangen heeft.
 
Het is dan ook een taak van de gehele gemeente en we zijn als gemeente geroepen om een diaconale gemeente te zijn, waarin we omzien naar en aandacht hebben voor onze naaste in velerlei moeilijke situaties, zowel binnen als buiten onze gemeente.
De diaconie in onze gemeente krijgt gestalte door de volgende zaken:
 • De diaconie houdt zicht op actuele gebeurtenissen en noden gedurende het jaar dichtbij en verder weg. Jaarlijks wordt er een collecteschema voor het jaar daarop gemaakt en indien nodig tussentijds bijgesteld. Bijgaand wordt aan de gemeente informatie van de betreffende noden, doelen en instanties versterkt.  
 • De leden van de diaconie lokaliseren samen met predikant het wel en wee in onze gemeente. Daarnaast ondersteunen ze de gemeente door het bezoeken van gemeenteleden tijdens langdurige ziekte en of andere noden en ondersteunen in het pastoraat. Ook voor plezierige gebeurtenissen is er natuurlijk aandacht.
 • De diaconie verzorgt de collecte tijdens de erediensten.
 • De diaconie ondersteunt in de gemeente het jeugdwerk, catechese en de vakantie bijbelclub financieel.
 • De diaconie organiseert de deelname (vrijwilligers) voor de dienst in het Verzorgingstehuis “het Vrijthof” te Tiel een aantal keer per jaar.
 • Het compleet verzorgen van de wekelijkse bloemengroet als ondersteuning en bemoediging of felicitaties van ons allen.
 • Het regelen van deelname aan de vakantieweek in het Roosevelthuis. 
 • Het beheren en verdelen van de inkomsten diaconie (het beleid is er op gericht alle inkomende gelden te besteden zodat het bezit niet groeit).
Het totaal van de inkomsten van de diaconie (welke bestaan uit pacht- en rentegelden alsmede inkomsten uit collecten en giften) staat haar toe een aantal instellingen en activiteiten financieel ruim te steunen. Het financiële beleid van de diaconie zal niet gedreven worden door de wens het vermogen in stand te houden maar het vermogen met verstand en beleid te besteden aan diaconale doelen binnen en buiten de gemeente. Vanwege de veelheid aan activiteiten in onze eigen gemeente en het ruim voorhanden zijn van goede doelen wordt er niet deelgenomen aan de interclassicale diaconale commissie. Voor de aankomende jaren is het beleid erop gericht de bestaande activiteiten in stand te houden en uit te breiden waar gewenst en/of nodig, onder andere zullen de leden van de diaconie samen met de ouderlingen en de predikant het pastoraat in de gemeente actief gestalte geven.


PASTORAAT
 
Wij zien in het Pastoraat een kern van samenhang en binding van onze gemeente.
 
Pastoraat is een taak van allen - Wij zien het pastoraat als een opdracht voor de gehele gemeente: het is een roeping voor en van alle gelovigen. Wij zijn namelijk allen geroepen om onze gaven in te zetten tot het welzijn van de ander. Voor zover deze inzet niet in het ’georganiseerde’ werk van de gemeente is opgenomen, noemen wij dit het onderlinge pastoraat.
 
Pastoraat door de ambtsdragers - Aan ouderlingen en diakenen is de taak toevertrouwd om de herderlijke zorg uit te oefenen ten aanzien van heel de gemeente en aan individuele leden in het bijzonder. Het bezoekwerk in de gemeente concentreert zich op een aantal groepen:
 • Gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen of thuis ziek zijn, worden door de predikant en bij langdurige ziekte ook door een ouderling of diaken bezocht. Bij rouw worden de nabestaanden bezocht.
 • De kerkenraad wil eenmaal per jaar alle meelevende gemeenteleden bezoeken.
 • Voor overige gemeenteleden is in de kerkenraad besloten om deze groep (waar mogelijk) in de komende jaren actiever te bezoeken en te attenderen op de erediensten en de gemeente activiteiten.
Het bezoek wordt verricht door de predikant, ouderlingen en diakenen. 

APOSTOLAAT
 
Het woord apostolaat staat voor ‘evangelisatie en zending’. De gemeente van Jezus Christus is geroepen en heeft de opdracht om in de wereld te getuigen van Gods beloften en om het heil in Jezus Christus te verkondigen. Deze roeping willen wij gestalte geven door een gastvrije en actieve gemeente te zijn. In onze gemeente geven we nu gestalte aan deze opdracht door:
 • De Vakantie Bijbel Club (met na afloop daarvan een speciale eredienst), kinderclub, kindernevendiensten en godsdienstonderwijs op de Openbare basisschool. Deze activiteiten zijn gericht op kinderen tot 12 jaar oud.
 • Gezamenlijk organiseren met omliggende gemeenten van jeugdactiviteiten zoals de Paasnachtwandeling en diversen. Deze activiteiten zijn gericht op de jeugd tot 17 jaar.
 • Het organiseren van een gezamenlijke tentviering met de katholieke Kerk tijdens de feestweek in Rumpt.
 • Het naar behoefte organiseren van Alphacursussen voor gemeenteleden en buitenkerkelijken. Dit wordt verzorgd door onze eigen predikant in samenwerking met de buurgemeenten.
Vooral voor de kinderen tot 12 jaar worden volop activiteiten georganiseerd waarbij we veel zaaien, ook onder buitenkerkelijke kinderen. Voor de jeugd, (alleenstaande) jongeren, gezinnen en ouderen zouden we graag meer willen doen. We zien veel buitenstaanders (zie het aantal dorpsgenoten tijdens de afsluiting van de vakantiebijbelclub op zondag in de Kerk) die toch een bepaalde verbondenheid voelen met onze gemeente.
De Kerkenraad ziet het voor de aankomende jaren als een uitdaging en taak om deze groepen buitenstaanders actiever te gaan benaderen. Daarnaast wil de kerkenraad het bestaande werk, wat ieder jaar met enthousiasme wordt georganiseerd en uitgevoerd, graag blijven ondersteunen en behouden.

VORMING EN TOERUSTING
 
Doel van het werk van Vorming en Toerusting is gemeenteleden te ondersteunen in hun geloof, te stimuleren tot groeien in geloof en kennis en de gemeenteleden te helpen om vorm te geven aan hun geloof in het leven van alledag. Daartoe worden verschillende programma’s aangeboden. We proberen dit zo veelzijdig als mogelijk is aan te bieden, zodat iedereen iets van zijn gading kan vinden. Voor de jongeren wordt dat beschreven onder jeugdwerk. Voor de volwassenen zijn er de volgende kringen:
Bijbelkring - We lezen en bestuderen de Bijbel: wat staat er in de tekst, wat betekent dat om vervolgens de verbinding te zoeken met ons leven. Soms lezen we delen van één bijbelboek, soms bestuderen we de geschiedenis van een persoon in de Bijbel.
Gesprekskring - Hier zijn onderwerpen die de deelnemers aandragen het uitgangspunt voor gesprek. Dat kunnen spirituele teksten zijn, bijzondere personen door wie wij geïnspireerd worden, muziek of persoonlijke en ethische vraagstukken.
Boekenkring - We lezen met elkaar boeken op een spirituele manier. Dat klinkt ingewikkelder dan het is: het gaat er om dat we de boeken die op de een of andere manier op ons pad komen lezen en bespreken met in ons achterhoofd de vraag: ‘Waar raakt dit boek mijn leven, dus ook mijn geloofsleven?’ We lezen daarom boeken met zowel een christelijke als niet specifiek christelijke boodschap.
Alphacursus - Enkele malen hebben we in de afgelopen jaren een Alphacursus gehouden, waarin expliciet de basisvragen van het geloof worden besproken. We onderzoeken of een variant daarop één van de volgende seizoenen aangeboden zal worden. Daarvoor steken we ons licht op bij de IZB, die de cursus Scopus als een vervolg aanbiedt.
Filmkring - Met een aantal gemeenteleden wordt er maandelijks een film gekeken en besproken. Net als bij de boeken geldt hiervoor dat de inhoud van de films heel uiteenlopend kan zijn, maar dat de vraag waar het ons leven raakt steeds dezelfde is.

JEUGDWERK
 
Naast het pastoraat en apostolaat willen we de jeugd een eigen volwaardige plaats in de gemeente bieden en met het jeugdwerk een actieve bijdrage leveren aan hun geloofsopvoeding. De jongeren zijn te zien als zelfstandig groeiende personen in alle leeftijden die gefundeerd en ondersteund moeten worden. We willen de jongeren een plek bieden waar ze zich gehoord weten, waar ze voorbeelden kunnen krijgen van anderen hoe ze, in deze complexe samenleving, hun persoonlijke geloof in God vorm kunnen geven. In onze gemeente wordt er voor verschillende leeftijdsgroepen activiteiten gehouden. Deze zijn als volgt onder verdeeld:
Oppasdienst - Voor de allerkleinsten is er tijdens de wekelijkse erediensten oppasdienst.
 
Kindernevendienst - De kindernevendiensten tijdens de erediensten zijn bedoeld om voor kinderen op hun niveau de boodschap van het evangelie te verkondigen. Hen wordt een bijbelverhaal verteld, waaraan een verwerking is gekoppeld. Het is belangrijk dat de kindernevendienst niet los staat van de eredienst. De kinderen zijn en blijven een deel van de gemeente.

Bijbelclub - In het winterseizoen tot Pasen wordt er wekelijks bijbelclub gehouden. Deze bijbelclub staat open voor alle kinderen uit Rumpt in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. De bijbelclub is bedoeld om voor deze kinderen de boodschap van het evangelie door te geven. Er wordt een vertelling gehouden, er wordt gezongen, gebeden en recreatieve activiteiten gehouden.

Vakantiebijbelclub - Ieder jaar wordt er in de laatste week van de grote vakantie een vakantiebijbelclub gehouden. Een grote groep vrijwilligers is actief om de boodschap van het evangelie, op een voor de kinderen aangepaste manier door te geven. De afsluiting van de vakantiebijbelclub vindt plaats op zondag in de kerk tijdens een aangepaste eredienst.
 
Kinderkerstfeest - Ieder jaar wordt er voor de kinderen in de leeftijd tot 12 jaar een kerstfeest in de kerk gehouden. De kinderen worden bij de voorbereidingen betrokken zodat de boodschap van Kerst ook voor hen duidelijk wordt weergeven.
 
Godsdienstles op de openbare basisschool - In overleg met de school kan de predikant deels het niet verplichte godsdienstonderwijs op de basisschool in Rumpt verzorgen. Wij zien dit ook als een mogelijkheid kinderen vertrouwd te maken met het christelijk geloof, maar zijn daarin afhankelijk van de toestemming van de school.
 
Catechisatie - Voor tieners vanaf 12 jaar en ouder wordt er catechisatie gehouden. De catechisaties staan onder leiding van de predikant. De belijdeniscatechisatie dient ter voorbereiding van de openbare belijdenis van het geloof en wordt vanwege het aantal geringe aanmeldingen samen gehouden met de buurgemeenten.

Algemeen - Voor de jeugd t/m 12 jaar wordt er door een aantal vrijwilligers veel werk verzet. We zijn ze erg dankbaar en hopen dat deze activiteiten in de toekomst nog lang gehouden kunnen worden. Voor de jeugd vanaf 12 jaar is het zeer moeilijk om op dit moment meer activiteiten te houden gezien het geringe aantal deelnemende jeugd in onze gemeente. De jeugdouderling blijft actief meewerken om het jeugdwerk in samenwerking met de buurgemeenten gestalte te geven. 

KERKENRAAD
 
Overeenkomstig het Nieuwe Testament wordt de gemeente geleid door de ambten. In Efeze 4:16 wordt het ambt een ‘voegsel’ genoemd, waarmee de taak van de kerkenraad precies wordt verwoord. Het gaat om bijeen brengen en houden van het geheel van de gemeente van Christus. Het is de taak van de kerkenraad om de gemeente te richten op de kern van het gemeente zijn, namelijk haar leven met God, de onderlinge gemeenschap en haar opdracht tot getuigen in de wereld. De kerkenraad is zich voortdurend bewust van zijn eigen plaats in deze. Het gaat niet om heersen maar om dienen. We streven ernaar zo leiding te geven dat ieder gemeentelid in staat wordt gesteld om zijn of haar gaven in te kunnen zetten in de dienst van God.
De samenstelling van onze kerkenraad en de verkiezingsprocedure is opgenomen in de plaatselijke regeling.
De kerkenraad zal de komende jaren naar mogelijkheden blijven zoeken om samen te werken met de buurgemeenten om zo krachten te bundelen en met name voor het jeugdwerk en kringwerk meer activiteiten aan te bieden.
 
PREDIKANTSPLAATS
 
Op dit moment zijn wij een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland met een 50% predikantsplaats. Het beleid is erop gericht om deze zelfstandigheid voor de toekomst te behouden.

KERKVOOGDIJ
 
De kerkvoogdij heeft als taak het beheer en beleid rond alle stoffelijke aangelegenheden die de kerk betreffen.
Bezittingen - De gemeente bezit een monumentaal kerkgebouw. In het kerkgebouw bevindt zich een monumentaal orgel. Tevens bezit de gemeente een pastorie gelegen naast het kerkgebouw. Verder bezit de kerkvoogdij +/- 30 ha weidegrond die verpacht wordt. Tenslotte bezit de gemeente liquide middelen die defensief zijn belegd op spaarrekeningen en deposito’s (laag risico). Het lage rendement wordt hierbij geaccepteerd daar een hoger rendement vaak gepaard gaat met een groter risico.

Inkomsten – De belangrijkste jaarlijkse inkomsten zijn:
-Renteopbrengst van het vermogen
-Pachtopbrengst
-Vrijwillige bijdrage van gemeenteleden
-Legaten / giften
-Collecten tijdens de erediensten
-Eventueel subsidies (monumentenzorg)
-Opbrengst acties
-Deel opbrengst generale kas

Uitgaven – De belangrijkste jaarlijkse uitgaven zijn:
-Traktement en pensioen predikant
-De bijdrage aan de landelijke kerk
-Bijdrage generale kas
-Verzekeringen
-Waterschaplasten
-Energielasten
-Erediensten
-Onderhoud gebouwen en orgel

Kerkgebouw - Behalve voor de wekelijkse eredienst staat het kerkgebouw ook ter beschikking voor trouwdiensten en rouwdiensten en wordt het sporadisch verhuurd. In het laatste geval beslist de kerkenraad per geval of het wordt toegestaan. Voor de dagelijkse zorg van het kerkgebouw en de orde tijdens de kerkdiensten is een koster aangesteld uit de leden van de gemeente. De koster ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding. De kerk wordt wekelijks door een vrijwilliger schoongemaakt. Zij ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding. Daarnaast wordt het omliggende terrein van de kerk bijgehouden door een hovenier. Het zou mooi zijn als meer gemeenteleden op vrijwillige basis taken zouden vervullen. Dit uit kostenoverweging en om de onderlinge band te versterken.

Onderhoud gebouwen - Het kerkgebouw verkeert in goede staat. Jaarlijks wordt het door Monumentenwacht geïnspecteerd. Aan de hand van het inspectierapport wordt een keuze gemaakt van uit te voeren onderhoud. Monumentenwacht adviseert hierin. Mits men onder een jaarlijks maximum blijft kan aanspraak gemaakt worden op subsidie van Monumentenzorg in het kader van het BROM. Het is zaak hiervan gebruik te maken om hoge kosten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen en het gebouw in goede staat te houden. Voor het onderhoud van de kerktoren draagt de gemeente Geldermalsen zorg. De bliksemafleidingsinstallatie wordt jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden. Het orgel wordt jaarlijks onderhouden/gestemd. Van geconstateerde gebreken wordt offerte gedaan, waarna de kerkvoogdij kan beslissen. Subsidie in het kader van BROM. De Pastorie dateert uit 1890. Het is een gemeentelijk monument met slechts beperkte subsidie mogelijkheden. Alleen het buitenschilderwerk wordt regelmatig uitgevoerd (5 jaarlijks). 

Ledenadministratie - Ten behoeve van eigen gebruik is een deel van de leden ingevoerd in een computerbestand. Hierdoor is een koppeling met de financiële administratie mogelijk. De doop- en trouwboeken worden bijgehouden door de predikant.

Begraafplaats – Aangezien een aantal jaren geleden het voortbestaan van onze gemeente niet zeker leek is besloten tot het onderbrengen van de begraafplaats in een stichting, zodat het christelijke karakter van de begraafplaats gewaarborgd zou worden. Zodoende is op 19 juli 2007 in opdracht van onze gemeente de Stichting Nederlands Hervormde Begraafplaats Rumpt opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nummer 11069863.  

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door personen die bij onze gemeente betrokken zijn. Tevens is er een beheerder en administrateur aangesteld die verantwoording aflegt aan het bestuur van de stichting. Jaarlijks legt de stichting rekening en verantwoording af over het afgelopen jaar gevoerde beheer aan de kerkenraad. Het batige saldo meer dan het vastgesteld werkkapitaal wordt aan de kerkvoogdij afgedragen. Als het saldo van werkkapitaal negatief is dan wordt dat door de kerkvoogdij aangevuld.

OVERIGE ACTIVITEITEN
 
Naast de eerder genoemde activiteiten worden door diverse gemeenteleden de volgende extra activiteiten georganiseerd:

Actiecomité - Het actiecomité organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om geld bijeen te verzamelen voor de kerkvoogdij. De activiteiten zijn het organiseren van de jaarlijkse braderie rondom de kerk en een jaarlijkse herfstfair.
 
Handwerkclub - Eenmaal in de twee weken komen de leden van de handwerkclub bij elkaar. De gemaakte handwerkstukken worden aangeboden in de zomer tijdens de braderie en in november. De opbrengst is ten bate van de kerkvoogdij.
 
Startzondag - De kerkenraad organiseert aan het begin van het winterwerk een startzondag, waarop het winterprogramma wordt toegelicht. Die startzondag wordt vooral georganiseerd om iedereen de mogelijkheid te bieden met elkaar te spreken over gemeente-aangelegenheden.
 
Het verjaardagsfonds - Gemeenteleden die jarig zijn worden bezocht door de vrijwilligsters van het verjaardagsfonds om de jarige te feliciteren en te vragen een bijdrage te leveren aan het verjaardagfonds. De opbrengst van dat fonds wordt door de kerkvoogdij besteed.
 
Kerkbode - De kerkbode is bedoeld voor het geven van informatie over het kerkelijk gebeuren in zowel onze eigen gemeente als de omliggende klassikale gemeenten. Elke twee weken wordt er door de predikant een agenda en actueel overzicht van informatie over onze gemeente ingezonden.
 
Hervormde vrouwendienst (HVD) - De dames van de HVD verspreiden om de twee maanden het pastorale blad “licht in de avond” op ca. twintig adressen bij ouderen vanaf 65 jaar. Een aantal keren per jaar zijn er bezoeken naar aanleiding van ziekte, aan huisgebondenheid of andere gebeurtenissen. De HVD is een ondersteuning van contacten namens de kerk. Ze verspreiden het Kerst- en Paasnummer van de Elisabet en jaarlijks verzorgen ze de kerstmiddag voor de ouderen.
 
Hemelvaartsdag - Op Hemelvaartsdag is er mogelijkheid om met elkaar, voorafgaand aan de eredienst, een gezamenlijk ontbijt en samenzijn te hebben.
 

 

terug